Přehled ukončených klinických registrů

V následujícím seznamu uvádíme přehled ukončených klinických registrů, které byly v minulosti řešeny na našich pracovištích. K dispozici je také přehled aktuálních klinických registrů.

 Adresář registrů

AHEAD

Již ukončený klinický registr pacientů s akutním srdečním selháním.

ALN AFME

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network.

Amadeus

Klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.

ATHRO 2

Již ukončený průzkum compliance pacientů a používání antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem po hospitalizaci v PCI centrech v České republice.

Breast

Klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

CAR

Již ukončený klinický registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří byli léčeni omalizumabem (Xolair®).

Corect

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

CZECH 2

Již ukončený klinický registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

CZECH 3

Již ukončený průřezový registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

DAFALL – Database of Food Allergy

Již ukončený klinický registr pacientů s potravinovou alergií.

Dětská onkologie

Již ukončený parametrický sběr základních klinických parametrů v oblasti onkologických diagnóz dětského věku, interaktivní analytický reporting.

ERICA

Multicentrická, národní, observační, neintervenční, prospektivní studie dětských pacientů s akutní infekcí dýchacích cest léčených Erdomedem.

HemoRec

Již ukončený mezinárodní projekt středoevropského regionu orientovaný na sběr a analýzu dat o terapii hemofilických pacientů včetně hodnocení kvality léčebné péče o tyto pacienty.

Heredity

Již ukončený registr pacientek s hereditární formou gynekologických malignit, včetně karcinomu prsu.

Magister

Již ukončený registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

NSCLC stage III

Mezinárodní klinický registr shromažďující data o léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u nichž bylo diagnostikováno onemocnění v klinickém stadiu III.

OBAAMA-CZ

Již ukončený klinický registr zaměřený na anesteziologickou praxi v porodnictví.

OVARIA

Klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

PET/CT-CZ(Q)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

POPE

Klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

PROPEL – Prospective Registry Of ParEnteraL prostanoids

Registr pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou léčeni parenterálními prostanoidy.

REDNUP – registr domácí nutriční podpory

Registr dětských i dospělých pacientů s domácí parenterální výživou.

Rektum.cz

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

RenIS

Klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

RESET

Klinický registr pacientů s tumory v selární krajině.

Simplify

Již ukončený klinický registr pacientů, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk a užívali plerixafor.