Přehled aktuálních klinických registrů

Pneumologie

 Adresář registrů

CAR

Registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří jsou léčeni omalizumabem (Xolair®).

EMPIRE

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

ERICA

Multicentrická, národní, observační, neintervenční, prospektivní studie dětských pacientů s akutní infekcí dýchacích cest léčených Erdomedem.

CHOPN

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

NSCLC stage III

Mezinárodní klinický registr shromažďující data o léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u nichž bylo diagnostikováno onemocnění v klinickém stadiu III.

POPE

Klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).