Přehled aktuálních klinických registrů

Onkologie, radioterapie

 Adresář registrů

BIOMARKERY PANKREAS

Hodnocení účinnosti nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu.

Breast

Klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

CLLEAR

Klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL).

Corect

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

DATOOL AML

Klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML).

DoIT!

Neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe.

FIND

Klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

Infinity

Klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML).

KELLY

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

Magister

Centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Melanom

Klinický registr pacientů s melanomem, kteří jsou léčeni dabrafenibem (Tafinlar®), ipilimumabem (Yervoy®), nivolumabem (Opdivo®), trametinibem (Mekinist®), pembrolizumabem (Keytruda®) a/nebo vemurafenibem (Zelboraf®).

MIND

Klinický registr pacientů s myeloproliferativním onemocněním.

NERO

NERO (Nausea/Emesis Registry in Oncology) je multicentrická neintervenční prospektivní studie, která hodnotí především dodržování antiemetických guidelines při profylaxi nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a dopad těchto symptomů na kvalitu života onkologických pacientů, jimž je podávána středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie.

NET – NEuroendocrine Tumours

Český registr neuroendokrinních nádorů.

NSCLC stage III

Mezinárodní klinický registr shromažďující data o léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u nichž bylo diagnostikováno onemocnění v klinickém stadiu III.

OVARIA

Klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

reGISTer

Klinický registr monitorující epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

RenIS

Klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

RESET

Klinický registr pacientů s tumory v selární krajině.

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).