Přehled aktuálních klinických registrů

Gastroenterologie, hepatologie

 Adresář registrů

Corect

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

CREDIT – český registr IBD pacientů na biologické terapii

Neintervenční multicentrické retrospektivně prospektivní longitudinální sledování pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD), kteří jsou léčeni přípravky biologické léčby.

FAP – Familial Adenomatous Polyposis

Klinický registr pacientů s familiární adenomatózní polypózou (FAP).

HARM

HARM je multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní, observační sledování pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C léčených DAA či standardní léčbou.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

REDNUP – registr domácí nutriční podpory

Registr dětských i dospělých pacientů s domácí parenterální výživou.

reGISTer

Klinický registr monitorující epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.