RenIS

 Adresář registrů
RenIS

Klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

start projektu: leden 2007

ukončení projektu: červenec 2018

Registr RenIS (Renal carcinoma Information System) je neintervenční poregistrační databáze, zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s karcinomem ledvin léčených biologickými preparáty v České republice. Aktuálně registr sleduje léčbu pomocí následujících preparátů: bevacizumab (Avastin®), everolimus (Afinitor®), pazopanib (Votrient®), sorafenib (Nexavar®), sunitinib (Sutent®) a temsirolimus (Torisel®). Projekt byl iniciován v červnu 2007 na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Získaná data umožní sledovat epidemiologickou charakteristiku pacientů, používané léčebné režimy, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů a detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků.

Systém pro sběr těchto dat je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a při respektování vlivu faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.

Projekt je zcela otevřen pro spolupráci všem onkologickým centrům a skupinám v ČR. Systém pracuje s využitím on-line technologie a umožňuje kvalitní centrální management a správu dat jednotlivých center, přičemž jsou respektována jejich práva jako výhradních vlastníků klinických dat. Flexibilita a otevřenost použitého on-line systému sběru a hodnocení dat pak umožňuje rozšiřování o další specifická témata.

Primární cíle projektu:

  • sledování celkového počtu pacientů léčených sorafenibem, sunitinibem, temsirolimem, everolimem, bevacizumabem a pazopanibem v České republice,
  • hodnocení bezpečnosti uvedených léčiv,
  • hodnocení efektivity léčby a použitých léčebných režimů.

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
  • analýza souboru pacientů léčených biologickou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 20 specializovaných center v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Renis)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu RENIS
RENIS: klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin