Corect

 Adresář registrů
Corect

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

start projektu: duben 2011

ukončení projektu: červenec 2018

Rakovina tlustého střeva a konečníku se v České republice vyskytuje mimořádně často. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8000 osob a zhruba 4000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá. Podle nejnovějších dat GLOBOCAN z roku 2012 stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 3. místě za Slovenskem a Maďarskem, u žen potom obsazujeme 10. nejvyšší pozici v Evropě.

Naštěstí i přes vysokou incidenci tohoto onemocnění se daří díky neustálému zlepšování diagnostiky a léčby stále více pacientů úspěšně léčit. Velkou nadějí nejen v léčbě kolorektálního karcinomu, ale i dalších nádorových onemocnění, je cílená léčba schopná cíleně vyhledat nádorové buňky a zastavit jejich růst, případně nádorové buňky ničit.

Registr Corect je nově vznikající registr zaměřený na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v rámci České republiky.

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro tuto indikaci došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů sledující léčbu jednotlivými preparáty pro tuto indikaci. Jednalo se o lékové registry Erbitux a Avastin (rameno léčby metastatického kolorektálního karcinomu) sledující léčbu léčivými látkami cetuximab (Erbitux®) a bevacizumab (Avastin®). Výbor České onkologické společnosti proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci uvedených původních lékových registrů. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech bude registr Corect monitorovat léčbu dalším z nově dostupných cílených preparátů, kterým je panitumumab (Vectibix®). V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení dřívějších registrů byla dříve získaná data převedena do struktury registru Corect. Tím odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, a naopak byly získány ucelené a přehledné informace o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu. Nový projekt v konečném důsledku zvýšil kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednodušil práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů registr také umožňuje modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Může sloužit i k odhadům ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii. Projekt byl iniciován v dubnu 2011 na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíl projektu:

 • dokumentovat léčbu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni cetuximabem, bevacizumabem a panitumumabem v České republice.

Sekundární cíle projektu:

 • zhodnotit účinnost léčby v běžné klinické praxi (pro každou linii léčby samostatně):
  • celkové přežití, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do úmrtí pacienta (žijící pacienti budou cenzorováni k datu posledního hodnocení léčby, ztráty ze sledování nebo ke konci studie),
  • přežití bez progrese, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do progrese onemocnění nebo úmrtí,
  • odpověď pacienta na léčbu (kompletní remise, částečná remise, stabilizace onemocnění, progrese, dle kritérií RECIST),
 • zhodnotit bezpečnostní profil cílené léčby v standarní klinické praxi,
 • popsat soubor pacientů a jejich onemocnění z epidemiologického hlediska.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
 • Partneři: 20 onkologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Corect)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Corect
Corect: Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem, bevacizumabem a/nebo panitumumabem