DAFALL – Database of Food Allergy

 Adresář registrů
DAFALL – Database of Food Allergy

Klinický registr pacientů s potravinovou alergií.

start projektu: březen 2014

Potravinová alergie se vyskytuje u 6–8% dětí a 2–3% dospělých. Výskyt potravinové alergie i závažnost jejích projevů mají v posledních letech výrazně stoupající tendenci. V dětském věku jsou potraviny nejčastější příčinou anafylaxe. V prevalenci potravinové alergie, typech jejích projevů i četnosti jednotlivých potravin jako jejích vyvolavatelů jsou zaznamenávány významné geografické rozdíly. Prevalencí potravinové alergie v různých geografických oblastech Evropy se mimo jiné zabýval výzkumný projekt Evropské komise EuroPrevall, probíhající v letech 2005-2009, jehož součástí byla i tvorba mezinárodní databáze pacientů s definovanou potravinovou alergií.

Cílem projektu DAFALL je vytvoření podobné databáze, primárně pro pacienty Centra potravinové alergie (Immunoflow) a následně i sběr dat z dalších alergologických pracovišť z různých oblastí České republiky.

Projekt bude rozdělen do dvou fází:

 • V první fázi projektu bude vytvořena databáze pacientů s diagnózou potravinová alergie vyšetřených a sledovaných na pracovišti Immuno-flow, s.r.o. Sběr dat bude prováděn formou vyplnění strukturovaných dotazníků, jednak v papírové podobě, jednak zadáním do elektronické databáze. Dotazníky se budou týkat obecné alergologické anamnézy osobní a rodinné a dále detailů anamnézy reakcí na potraviny (druh potravin, způsob úpravy, prahová dávka vyvolávající reakci, typ příznaků a závažnost reakce, použitá léčba, kofaktory). Do elektronické databáze budou dále zadávány výsledky provedených alergologických vyšetření - kožních prick testů s potravinami, náplasťových testů s potravinami, specifických IgE proti potravinám, vyšetření pomocí složek (CRD, component resolved diagnosis), test aktivace bazofilů případně dalších včetně potravinových expozičních testů. Zvláštní pozornost bude věnována pacientům s anamnézou potravinové anafylaxe, zejména s ohledem na spouštěcí potravinu a spektrum senzibilizace jednotlivými alergeny. Sledován bude i efekt případné eliminační diety.
 • Ve druhé fázi projektu bude navázána spolupráce s dalšími alergologickými pracovišti v České republice, optimálně z rozdílných geografických oblastí. Sledování výskytu potravinových alergií v různých geografických oblastech pomocí zadávání dat do elektronické databáze, od dat klinických po data laboratorní (zde v omezené podobě podle možností spolupracujících alergologických zařízení).

Doba trvání projektu je odhadována na cca 3–5 let.

Cíle projektu:

 • Sledování souboru pacientů s potravinovou alergií – spektrum potravinových alergií, spouštěcí potraviny, prahové dávky, výskyt anafylaxe a její spouštěče, výsledky laboratorních a klinických vyšetření – mimo jiné výše specifického IgE ve vztahu k příznakům, prahovým dávkám apod.
 • Sledování výskytu IgE i non-IgE mediované potravinové alergie, sledování průběhu onemocnění (zejména v kojeneckém věku u alergie na bílkoviny kravského mléka, vejce a pšeničnou mouku).
 • Ve druhé fázi kromě výše uvedeného i získání epidemiologických dat týkajících se potravinové alergie v ČR.

Výstupy projektu:

 • Spektrum potravinových alergií (zejména u dětí) v ČR, podrobný popis populace těchto pacientů.
 • Charakteristika jednotlivých skupin potravinových alergiků s možným výstupem na doporučovaná dietní opatření, značení potravin (spektrum alergenů s ohledem na geografická specifika ČR, prahové dávky jednotlivých alergenů).
 • Prostřednictvím webových stránek k projektu budou dostupná dosud zpracovaná statistická data týkající se zařazených pacientů, publikace související s projektem i podrobnější informace týkající se potravinových alergií po odbornou i laickou veřejnost.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: MUDr. Simona Bělohlávková
 • Podpora: IMMUNO-FLOW s.r.o., Nestlé CZ, SIEMENS, Nutricia
 • Partneři: vybraná alergologická ambulantní zařízení z celé ČR (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu DAFALL)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu DAFALL
DAFALL: klinický registr pacientů s potravinovou alergií